KONTROLISANJE

 • Kotlovi, generatori pare;
 • Cevovodi;
 • Posude pod pritiskom koje nisu izložene plamenu;
 • Naftovodi, gasovodi, produktovodi i njihovi delovi;
 • Postrojenja za tečni naftni gas;
 • Postrojenja za prirodni gas;
 • Kotlovi, generatori pare;
 • Cevovodi;
 • Posude pod pritiskom koje nisu izložene plamenu;
 • Industrijske armature;
 • Regulatori pritiska;
 • Sigurnosni uređaji za zaštitu od prekoračenja pritiska;
 • Naftovodi, gasovodi, produktovodi i njihovi delovi;
 • Postrojenja za tečni naftni gas;
 • Postrojenja za prirodni gas;
 • Kotlovi, generatori pare;
 • Cevovodi;
 • Posude pod pritiskom koje nisu izložene plamenu;
 • Industrijske armature;
 • Regulatori pritiska;
 • Sigurnosni uređaji za zaštitu od prekoračenja pritiska;
 • Čelične konstrukcije;
 • Cevovodi;
 • Posude pod pritiskom koje nisu izložene plamenu;
 • Posude za kriogene gasove;
 • Oprema pod pritiskom;
 • Posude za kriogene gasove;
 • Oprema pod pritiskom;
 • Cisterne, kontejner-cisterne i zamenljive cisterne, baterijska vozila i kontejneri za gas sa više elemenata (MEGC), njihovi ventili i ostali pribor u saglasnosti sa t. 6.8 ADR;
 • Vagoni cisterne, izgradne cisterne, kontejnerske cisterne njihovi ventili i ostali pribor u saglasnosti sa t. 6.8 Dodatka C COTIF odnosno RID;
 • UN boce, njihovi ventili i ostali pribor u saglasnosti sa t. 6.2 ADR/RID/ADN;
 • Posude pod pritiskom koje nisu UN posude pod pritiskom njihovi ventili i ostali pribor u saglasnosti sa t. 6.2 ADR/RID/ADN;
 • Cisterne, kontejner-cisterne i zamenljive cisterne, baterijska vozila i kontejneri za gas sa više elemenata (MEGC), njihovi ventili i ostali pribor u saglasnosti sa t. 6.8 ADR;
 • Vagoni cisterne, izgradne cisterne, kontejnerske cisterne njihovi ventili i ostali pribor u saglasnosti sa t. 6.8 Dodatka C COTIF odnosno RID;
 • UN boce, njihovi ventili i ostali pribor u saglasnosti sa t. 6.2 ADR/RID/ADN;
 • Posude pod pritiskom koje nisu UN posude pod pritiskom njihovi ventili i ostali pribor u saglasnosti sa t. 6.2 ADR/RID/ADN;
 • Trajno pričvrćene cisterne (vozila cisterne), demontažne cisterne, kontejner-cisterne i zamenljive cisterne, baterijska vozila i kontejneri sa više elemenata (MEGC);
 • Vagoni cisterne, izgradne cisterne, kontejnerske cisterne, zamenjiva tela sa ljuskama od metalnih materijala, baterijski vagoni i kontejneri sa više elemenata (MEGC);
 • Cisterne, kontejner-cisterne i zamenljive cisterne, baterijska vozila i kontejneri za gas sa više elemenata (MEGC), njihovi ventili i ostali pribor u saglasnosti sa t. 6.8 ADR;
 • Vagoni cisterne, izgradne cisterne, kontejnerske cisterne njihovi ventili i ostali pribor u saglasnosti sa t. 6.8 Dodatka C COTIF odnosno RID;
 • UN boce, njihovi ventili i ostali pribor u saglasnosti sa t. 6.2 ADR/RID/ADN;
 • Posude pod pritiskom koje nisu UN posude pod pritiskom njihovi ventili i ostali pribor u saglasnosti sa t. 6.2 ADR/RID/ADN;
 • Trajno pričvrćene cisterne (vozila cisterne), demontažne cisterne, kontejner-cisterne i zamenljive cisterne, baterijska vozila i kontejneri sa više elemenata (MEGC);
 • Vagoni cisterne, izgradne cisterne, kontejnerske cisterne, zamenjiva tela sa ljuskama od metalnih materijala, baterijski vagoni i kontejneri sa više elemenata (MEGC);
 • Cisterne, kontejner-cisterne i zamenljive cisterne, baterijska vozila i kontejneri za gas sa više elemenata (MEGC), njihovi ventili i ostali pribor u saglasnosti sa t. 6.8 ADR;
 • Vagoni cisterne, izgradne cisterne, kontejnerske cisterne njihovi ventili i ostali pribor u saglasnosti sa t. 6.8 Dodatka C COTIF odnosno RID;
 • UN boce, njihovi ventili i ostali pribor u saglasnosti sa t. 6.2 ADR/RID/ADN;
 • Posude pod pritiskom koje nisu UN posude pod pritiskom njihovi ventili i ostali pribor u saglasnosti sa t. 6.2 ADR/RID/ADN;
 • Trajno pričvrćene cisterne (vozila cisterne), demontažne cisterne, kontejner-cisterne i zamenljive cisterne, baterijska vozila i kontejneri sa više elemenata (MEGC);
 • Vagoni cisterne, izgradne cisterne, kontejnerske cisterne, zamenjiva tela sa ljuskama od metalnih materijala, baterijski vagoni i kontejneri sa više elemenata (MEGC);
 • Cisterne, kontejner-cisterne i zamenljive cisterne, baterijska vozila i kontejneri za gas sa više elemenata (MEGC), njihovi ventili i ostali pribor u saglasnosti sa t. 6.8 ADR;
 • Vagoni cisterne, izgradne cisterne, kontejnerske cisterne njihovi ventili i ostali pribor u saglasnosti sa t. 6.8 Dodatka C COTIF odnosno RID;
 • Trajno pričvrćene cisterne (vozila cisterne), demontažne cisterne, kontejner-cisterne i zamenljive cisterne, baterijska vozila i kontejneri sa više elemenata (MEGC);
 • Vagoni cisterne, izgradne cisterne, kontejnerske cisterne, zamenjiva tela sa ljuskama od metalnih materijala, baterijski vagoni i kontejneri sa više elemenata (MEGC);
 • Cisterne, kontejner-cisterne i zamenljive cisterne, baterijska vozila i kontejneri za gas sa više elemenata (MEGC), njihovi ventili i ostali pribor u saglasnosti sa t. 6.8 ADR;
 • Vagoni cisterne, izgradne cisterne, kontejnerske cisterne njihovi ventili i ostali pribor u saglasnosti sa t. 6.8 Dodatka C COTIF odnosno RID;
 • UN boce, njihovi ventili i ostali pribor u saglasnosti sa t. 6.2 ADR/RID/ADN;
 • Posude pod pritiskom koje nisu UN posude pod pritiskom njihovi ventili i ostali pribor u saglasnosti sa t. 6.2 ADR/RID/ADN;
 • Trajno pričvrćene cisterne (vozila cisterne), demontažne cisterne, kontejner-cisterne i zamenljive cisterne, baterijska vozila i kontejneri sa više elemenata (MEGC);
 • Vagoni cisterne, izgradne cisterne, kontejnerske cisterne, zamenjiva tela sa ljuskama od metalnih materijala, baterijski vagoni i kontejneri sa više elemenata (MEGC);
 • Cisterne, kontejner-cisterne i zamenljive cisterne, baterijska vozila i kontejneri za gas sa više elemenata (MEGC), njihovi ventili i ostali pribor u saglasnosti sa t. 6.8 ADR;
 • Vagoni cisterne, izgradne cisterne, kontejnerske cisterne njihovi ventili i ostali pribor u saglasnosti sa t. 6.8 Dodatka C COTIF odnosno RID;
 • UN boce, njihovi ventili i ostali pribor u saglasnosti sa t. 6.2 ADR/RID/ADN;
 • Posude pod pritiskom koje nisu UN posude pod pritiskom njihovi ventili i ostali pribor u saglasnosti sa t. 6.2 ADR/RID/ADN;
 • Trajno pričvrćene cisterne (vozila cisterne), demontažne cisterne, kontejner-cisterne i zamenljive cisterne, baterijska vozila i kontejneri sa više elemenata (MEGC);
 • Vagoni cisterne, izgradne cisterne, kontejnerske cisterne, zamenjiva tela sa ljuskama od metalnih materijala, baterijski vagoni i kontejneri sa više elemenata (MEGC);
 • Čelične konstrukcije;
 • Postrojenja za tečni naftni gas;
 • Postrojenja za prirodni gas;
 • Cevne spojnice za sučeono zavarivanje (lukovi, T-komadi, redukcioni elementi, danca…);
 • Čelične konstrukcije;
 • Cevne spojnice za sučeono zavarivanje (lukovi, T-komadi, redukcioni elementi, danca…);
 • Naftovodi, gasovodi, produktovodi i njihovi delovi;
 • Naftovodi, gasovodi, produktovodi i njihovi delovi;
 • Metalni materijali (Identifikacija hemijskog sastava materijala);
 • Naftovodi, gasovodi, produktovodi i njihovi delovi;
 • Postrojenja za tečni naftni gas;
 • Postrojenja za prirodni gas;
 • Postrojenja za tečni naftni gas;
 • Postrojenja za prirodni gas;
 • Cevne spojnice za sučeono zavarivanje (lukovi, T-komadi, redukcioni elementi, danca…);

Zavareni spojevi na metalnim materijalima

  • Vizuelno kontrolisanje;
  • Kontrolisanje penetrantima;
  • Kontrolisanje magnetskim česticama;
  • Kontrolisanje ultrazvukom;
  • Ocenjivanje radiograma;

Metalni materijali

  • Vizuelno kontrolisanje;
  • Kontrolisanje magnetskim česticama;
  • Kontrolisanje ultrazvukom;

Čelični odlivci

  • Kontrolisanje penetrantima;
  • Kontrolisanje magnetskim česticama;
  • Kontrolisanje ultrazvukom;

Čelični otkovci

  • Kontrolisanje penetrantima;
  • Kontrolisanje magnetskim česticama;
  • Kontrolisanje ultrazvukom;

Čelični limovi

  • Kontrolisanje ultrazvukom;

Termoplasti

  • Vizuelno kontrolisanje;
  • Kontrolisanje ultrazvukom;
 • Metalni materijali (Ultrazvučno merenje debljine);

SERTIFIKACIJA PROIZVODA

 • Sistemi kablovskih polica i sistemi kablovskih kanala za električne instalacije;
 • Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje;
 • Komunikacioni kablovi;
 • Električni kablovi – Niskonaponski energetski kablovi naznačenih napona do i uključujući 450/750 V;
 • Distributivni kablovi naznačenog napona 0,6/1kV;
 • Energetski kablovi 0,6/1kV i 1,9/3,3kV;
 • Elektronska oprema za korišćenje u energetskim instalacijama;
 • Analogni pokazni neposredni električni merni instrumenti i njihov pribor;
 • Merni releji i zaštitna oprema;
 • Niskonaponski osigurači;
 • Svetiljke;
 • Niskonaponski rasklopni blokovi;
 • Niskonaponske rasklopne aparature;
 • Uređaji i oprema informacione tehnologije;
 • Programabilni kontroleri;
 • Električni uređaja i opreme za merenje, upravljanje i laboratorijsko korišćenje;
 • Prenaponski zaštitni uređaji niskog napona;
 • Rotacione električne mašine;
 • Električni pogonski sistemi sa podešavanjem brzine;
 • Energetski kondenzatori;
 • Energetski sistemi besprekidnog napajanja;
 • Sistemi kablovskih polica i sistemi kablovskih kanala za električne instalacije;
 • Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje;
 • Komunikacioni kablovi;
 • Električni kablovi – Niskonaponski energetski kablovi naznačenih napona do i uključujući 450/750 V;
 • Distributivni kablovi naznačenog napona 0,6/1kV;
 • Energetski kablovi 0,6/1kV i 1,9/3,3kV;
 • Elektronska oprema za korišćenje u energetskim instalacijama;
 • Analogni pokazni neposredni električni merni instrumenti i njihov pribor;
 • Merni releji i zaštitna oprema;
 • Niskonaponski osigurači;
 • Svetiljke;
 • Niskonaponski rasklopni blokovi;
 • Niskonaponske rasklopne aparature;
 • Uređaji i oprema informacione tehnologije;
 • Programabilni kontroleri;
 • Električni uređaja i opreme za merenje, upravljanje i laboratorijsko korišćenje;
 • Prenaponski zaštitni uređaji niskog napona;
 • Rotacione električne mašine;
 • Električni pogonski sistemi sa podešavanjem brzine;
 • Energetski kondenzatori;
 • Energetski sistemi besprekidnog napajanja (UPS);
 • Oprema za merenje električne energije naizmenične struje;
 • Električni uređaji za detekciju i merenje zapaljivih gasova, otrovnih gasova ili kiseonika;
 • Niskonaponski rasklopni blokovi;
 • Niskonaponske rasklopne aparature;
 • Programabilni kontroleri;
 • Električni i elektronski uređaji za merenje, upravljanje i regulaciju;
 • Rotacione električne mašine;
 • Električni pogonski sistemi sa podešavanjem brzine;
 • Alarmni sistemi;
 • Oprema za osvetljenje;
 • Energetski sistemi besprekidnog napajanja UPS;
 • Oprema za merenje električne energije naizmenične struje;
 • Električni uređaji za detekciju i merenje zapaljivih gasova, otrovnih gasova ili kiseonika;
 • Niskonaponski rasklopni blokovi;
 • Niskonaponske rasklopne aparature;
 • Programabilni kontroleri;
 • Električni i elektronski uređaji za merenje, upravljanje i regulaciju;
 • Rotacione električne mašine;
 • Električni pogonski sistemi sa podešavanjem brzine;
 • Alarmni sistemi;
 • Oprema za osvetljenje;
 • Energetski sistemi besprekidnog napajanja UPS;
 • Prese, uključujući i kočnice na presi, za hladnu obradu metala sa ručnim punjenjem i/ili uklanjanjem, čiji pokretni radni delovi mogu da imaju hod veći od 6mm i brzinu veću od 30 mm/s;
 • Mašine za ubrizgavanje ili presovanje plastike sa ručnim punjenjem ili uklanjanjem;
 • Mašine za ubrizgavanje ili presovanje gume sa ručnim punjenjem ili uklanjanjem;
 • Zamenljivi mehanički prenosnici snage, uključujući i njihove zaštitnike;
 • Zaštitnici za zamenljive mehaničke prenosnike snage;
 • Zaštitni uređaji projektovani za prepoznavanje prisustva ljudi;
 • Pokretni zaštitnici sa zabravljivanjem sa pogonom, projektovani da se koriste kao zaštitnici za prese, kao i za mašine za ubrizgavanje ili presovanje plastike i gume;
 • Logičke jedinice za osiguravanje bezbednosnih funkcija;
 • Liftovi na električni pogon za vertikalni prevoz tereta sa kabinom u koju nije moguć pristup ljudi;
 • Lanci i sastavni elementi lanaca;
 • Čelična užad za opštu namenu;
 • Prenosni alati sa elektromotorima nazivnog naizmeničnog napona do 250 V za upotrebu u domaćinstvu i sličnu upotrebu;
 • Posude pod pritiskom;
 • Oprema pod pritiskom grejana plamenom ili na drugi način;
 • Cevovodi;
 • Sigurnosni i pomoćni uređaji;
 • Posude pod pritiskom;
 • Oprema pod pritiskom grejana plamenom ili na drugi način;
 • Cevovodi;
 • Sigurnosni i pomoćni uređaji;
 • Posude pod pritiskom;
 • Oprema pod pritiskom grejana plamenom ili na drugi način;
 • Cevovodi;
 • Sigurnosni i pomoćni uređaji;
 • Posude pod pritiskom;
 • Oprema pod pritiskom grejana plamenom ili na drugi način;
 • Cevovodi;
 • Sigurnosni i pomoćni uređaji;
 • Posude pod pritiskom;
 • Oprema pod pritiskom grejana plamenom ili na drugi način;
 • Cevovodi;
 • Sigurnosni i pomoćni uređaji;
 • Posude pod pritiskom;
 • Oprema pod pritiskom grejana plamenom ili na drugi način;
 • Cevovodi;
 • Sigurnosni i pomoćni uređaji;
 • Jednostavne posude pod pritiskom;

SERTIFIKACIJA KROZ POTPUNO OBEZBEDENJE KVALITETA

ODOBRAVANJE OSOBLJA

 • Odobravanje osoblja koje izrađuje zavarene spojeve na opremi pod pritiskom II, III i IV kategorije;
 • Odobravanje osoblja koje izrađuje tvrdo lemljene spojeve na opremi pod pritiskom II, III i IV kategorije;
 • Odobravanje osoblja koje izrađuje ostale vrste nerastavljivih spojeva na opremi pod pritiskom II, III i IV kategorije;
 • Odobravanje osoblja koje ispituje penetrantima zavarene spojeve na opremi pod pritiskom III i IV kategorije;
 • Odobravanje osoblja koje ispituje magnetskim česticama zavarene spojeve na opremi pod pritiskom III i IV kategorije;
 • Odobravanje osoblja koje ispituje ultrazvukom zavarene spojeve na opremi pod pritiskom III i IV kategorije;
 • Odobravanje osoblja koje ispituje radiografijom zavarene spojeve na opremi pod pritiskom III i IV kategorije;
 • Odobravanje osoblja koje ispituje metodama bez razaranja sve vrste nerastavljivih spojeva na opremi pod pritiskom III i IV kategorije;

RAZVRSTAVANJE

 • Posude pod pritiskom;
 • Oprema pod pritiskom grejana plamenom ili na drugi način;
 • Cevovodi;
 • Sigurnosni ili pomoćni uređaji;