KONTROLISANJE

 • Kotlovi, generatori pare;
 • Cevovodi;
 • Posude pod pritiskom koje nisu izložene plamenu;
 • Naftovodi, gasovodi, produktovodi i njihovi delovi;
 • Postrojenja za tečni naftni gas;
 • Postrojenja za prirodni gas;
 • Kotlovi, generatori pare;
 • Cevovodi;
 • Posude pod pritiskom koje nisu izložene plamenu;
 • Industrijske armature;
 • Regulatori pritiska;
 • Sigurnosni uređaji za zaštitu od prekoračenja pritiska;
 • Naftovodi, gasovodi, produktovodi i njihovi delovi;
 • Postrojenja za tečni naftni gas;
 • Postrojenja za prirodni gas;
 • Kotlovi, generatori pare;
 • Cevovodi;
 • Posude pod pritiskom koje nisu izložene plamenu;
 • Industrijske armature;
 • Regulatori pritiska;
 • Sigurnosni uređaji za zaštitu od prekoračenja pritiska;
 • Čelične konstrukcije;
 • Cevovodi;
 • Posude pod pritiskom koje nisu izložene plamenu;
 • Posude za kriogene gasove;
 • Oprema pod pritiskom;
 • Posude za kriogene gasove;
 • Oprema pod pritiskom;
 • Cisterne, kontejner-cisterne i zamenljive cisterne, baterijska vozila i kontejneri za gas sa više elemenata (MEGC), njihovi ventili i ostali pribor u saglasnosti sa t. 6.8 ADR;
 • Vagoni cisterne, izgradne cisterne, kontejnerske cisterne njihovi ventili i ostali pribor u saglasnosti sa t. 6.8 Dodatka C COTIF odnosno RID;
 • UN boce, njihovi ventili i ostali pribor u saglasnosti sa t. 6.2 ADR/RID/ADN;
 • Posude pod pritiskom koje nisu UN posude pod pritiskom njihovi ventili i ostali pribor u saglasnosti sa t. 6.2 ADR/RID/ADN;
 • Cisterne, kontejner-cisterne i zamenljive cisterne, baterijska vozila i kontejneri za gas sa više elemenata (MEGC), njihovi ventili i ostali pribor u saglasnosti sa t. 6.8 ADR;
 • Vagoni cisterne, izgradne cisterne, kontejnerske cisterne njihovi ventili i ostali pribor u saglasnosti sa t. 6.8 Dodatka C COTIF odnosno RID;
 • UN boce, njihovi ventili i ostali pribor u saglasnosti sa t. 6.2 ADR/RID/ADN;
 • Posude pod pritiskom koje nisu UN posude pod pritiskom njihovi ventili i ostali pribor u saglasnosti sa t. 6.2 ADR/RID/ADN;
 • Trajno pričvrćene cisterne (vozila cisterne), demontažne cisterne, kontejner-cisterne i zamenljive cisterne, baterijska vozila i kontejneri sa više elemenata (MEGC);
 • Vagoni cisterne, izgradne cisterne, kontejnerske cisterne, zamenjiva tela sa ljuskama od metalnih materijala, baterijski vagoni i kontejneri sa više elemenata (MEGC);
 • Cisterne, kontejner-cisterne i zamenljive cisterne, baterijska vozila i kontejneri za gas sa više elemenata (MEGC), njihovi ventili i ostali pribor u saglasnosti sa t. 6.8 ADR;
 • Vagoni cisterne, izgradne cisterne, kontejnerske cisterne njihovi ventili i ostali pribor u saglasnosti sa t. 6.8 Dodatka C COTIF odnosno RID;
 • UN boce, njihovi ventili i ostali pribor u saglasnosti sa t. 6.2 ADR/RID/ADN;
 • Posude pod pritiskom koje nisu UN posude pod pritiskom njihovi ventili i ostali pribor u saglasnosti sa t. 6.2 ADR/RID/ADN;
 • Trajno pričvrćene cisterne (vozila cisterne), demontažne cisterne, kontejner-cisterne i zamenljive cisterne, baterijska vozila i kontejneri sa više elemenata (MEGC);
 • Vagoni cisterne, izgradne cisterne, kontejnerske cisterne, zamenjiva tela sa ljuskama od metalnih materijala, baterijski vagoni i kontejneri sa više elemenata (MEGC);
 • Cisterne, kontejner-cisterne i zamenljive cisterne, baterijska vozila i kontejneri za gas sa više elemenata (MEGC), njihovi ventili i ostali pribor u saglasnosti sa t. 6.8 ADR;
 • Vagoni cisterne, izgradne cisterne, kontejnerske cisterne njihovi ventili i ostali pribor u saglasnosti sa t. 6.8 Dodatka C COTIF odnosno RID;
 • UN boce, njihovi ventili i ostali pribor u saglasnosti sa t. 6.2 ADR/RID/ADN;
 • Posude pod pritiskom koje nisu UN posude pod pritiskom njihovi ventili i ostali pribor u saglasnosti sa t. 6.2 ADR/RID/ADN;
 • Trajno pričvrćene cisterne (vozila cisterne), demontažne cisterne, kontejner-cisterne i zamenljive cisterne, baterijska vozila i kontejneri sa više elemenata (MEGC);
 • Vagoni cisterne, izgradne cisterne, kontejnerske cisterne, zamenjiva tela sa ljuskama od metalnih materijala, baterijski vagoni i kontejneri sa više elemenata (MEGC);
 • Cisterne, kontejner-cisterne i zamenljive cisterne, baterijska vozila i kontejneri za gas sa više elemenata (MEGC), njihovi ventili i ostali pribor u saglasnosti sa t. 6.8 ADR;
 • Vagoni cisterne, izgradne cisterne, kontejnerske cisterne njihovi ventili i ostali pribor u saglasnosti sa t. 6.8 Dodatka C COTIF odnosno RID;
 • Trajno pričvrćene cisterne (vozila cisterne), demontažne cisterne, kontejner-cisterne i zamenljive cisterne, baterijska vozila i kontejneri sa više elemenata (MEGC);
 • Vagoni cisterne, izgradne cisterne, kontejnerske cisterne, zamenjiva tela sa ljuskama od metalnih materijala, baterijski vagoni i kontejneri sa više elemenata (MEGC);
 • Cisterne, kontejner-cisterne i zamenljive cisterne, baterijska vozila i kontejneri za gas sa više elemenata (MEGC), njihovi ventili i ostali pribor u saglasnosti sa t. 6.8 ADR;
 • Vagoni cisterne, izgradne cisterne, kontejnerske cisterne njihovi ventili i ostali pribor u saglasnosti sa t. 6.8 Dodatka C COTIF odnosno RID;
 • UN boce, njihovi ventili i ostali pribor u saglasnosti sa t. 6.2 ADR/RID/ADN;
 • Posude pod pritiskom koje nisu UN posude pod pritiskom njihovi ventili i ostali pribor u saglasnosti sa t. 6.2 ADR/RID/ADN;
 • Trajno pričvrćene cisterne (vozila cisterne), demontažne cisterne, kontejner-cisterne i zamenljive cisterne, baterijska vozila i kontejneri sa više elemenata (MEGC);
 • Vagoni cisterne, izgradne cisterne, kontejnerske cisterne, zamenjiva tela sa ljuskama od metalnih materijala, baterijski vagoni i kontejneri sa više elemenata (MEGC);
 • Cisterne, kontejner-cisterne i zamenljive cisterne, baterijska vozila i kontejneri za gas sa više elemenata (MEGC), njihovi ventili i ostali pribor u saglasnosti sa t. 6.8 ADR;
 • Vagoni cisterne, izgradne cisterne, kontejnerske cisterne njihovi ventili i ostali pribor u saglasnosti sa t. 6.8 Dodatka C COTIF odnosno RID;
 • UN boce, njihovi ventili i ostali pribor u saglasnosti sa t. 6.2 ADR/RID/ADN;
 • Posude pod pritiskom koje nisu UN posude pod pritiskom njihovi ventili i ostali pribor u saglasnosti sa t. 6.2 ADR/RID/ADN;
 • Trajno pričvrćene cisterne (vozila cisterne), demontažne cisterne, kontejner-cisterne i zamenljive cisterne, baterijska vozila i kontejneri sa više elemenata (MEGC);
 • Vagoni cisterne, izgradne cisterne, kontejnerske cisterne, zamenjiva tela sa ljuskama od metalnih materijala, baterijski vagoni i kontejneri sa više elemenata (MEGC);
 • Čelične konstrukcije;
 • Postrojenja za tečni naftni gas;
 • Postrojenja za prirodni gas;
 • Cevne spojnice za sučeono zavarivanje (lukovi, T-komadi, redukcioni elementi, danca…);
 • Čelične konstrukcije;
 • Cevne spojnice za sučeono zavarivanje (lukovi, T-komadi, redukcioni elementi, danca…);
 • Naftovodi, gasovodi, produktovodi i njihovi delovi;
 • Naftovodi, gasovodi, produktovodi i njihovi delovi;
 • Metalni materijali (Identifikacija hemijskog sastava materijala);
 • Naftovodi, gasovodi, produktovodi i njihovi delovi;
 • Postrojenja za tečni naftni gas;
 • Postrojenja za prirodni gas;
 • Postrojenja za tečni naftni gas;
 • Postrojenja za prirodni gas;
 • Cevne spojnice za sučeono zavarivanje (lukovi, T-komadi, redukcioni elementi, danca…);

Zavareni spojevi na metalnim materijalima

  • Vizuelno kontrolisanje;
  • Kontrolisanje penetrantima;
  • Kontrolisanje magnetskim česticama;
  • Kontrolisanje ultrazvukom;
  • Ocenjivanje radiograma;

Metalni materijali

  • Vizuelno kontrolisanje;
  • Kontrolisanje magnetskim česticama;
  • Kontrolisanje ultrazvukom;

Čelični odlivci

  • Kontrolisanje penetrantima;
  • Kontrolisanje magnetskim česticama;
  • Kontrolisanje ultrazvukom;

Čelični otkovci

  • Kontrolisanje penetrantima;
  • Kontrolisanje magnetskim česticama;
  • Kontrolisanje ultrazvukom;

Čelični limovi

  • Kontrolisanje ultrazvukom;

Termoplasti

  • Vizuelno kontrolisanje;
  • Kontrolisanje ultrazvukom;
 • Metalni materijali (Ultrazvučno merenje debljine);

SERTIFIKACIJA PROIZVODA

 • Posude pod pritiskom;
 • Oprema pod pritiskom grejana plamenom ili na drugi način;
 • Cevovodi;
 • Sigurnosni i pomoćni uređaji;
 • Posude pod pritiskom;
 • Oprema pod pritiskom grejana plamenom ili na drugi način;
 • Cevovodi;
 • Sigurnosni i pomoćni uređaji;
 • Posude pod pritiskom;
 • Oprema pod pritiskom grejana plamenom ili na drugi način;
 • Cevovodi;
 • Sigurnosni i pomoćni uređaji;
 • Posude pod pritiskom;
 • Oprema pod pritiskom grejana plamenom ili na drugi način;
 • Cevovodi;
 • Sigurnosni i pomoćni uređaji;
 • Posude pod pritiskom;
 • Oprema pod pritiskom grejana plamenom ili na drugi način;
 • Cevovodi;
 • Sigurnosni i pomoćni uređaji;
 • Posude pod pritiskom;
 • Oprema pod pritiskom grejana plamenom ili na drugi način;
 • Cevovodi;
 • Sigurnosni i pomoćni uređaji;
 • Jednostavne posude pod pritiskom;

SERTIFIKACIJA KROZ POTPUNO OBEZBEDENJE KVALITETA

ODOBRAVANJE OSOBLJA

 • Odobravanje osoblja koje izrađuje zavarene spojeve na opremi pod pritiskom II, III i IV kategorije;
 • Odobravanje osoblja koje izrađuje tvrdo lemljene spojeve na opremi pod pritiskom II, III i IV kategorije;
 • Odobravanje osoblja koje izrađuje ostale vrste nerastavljivih spojeva na opremi pod pritiskom II, III i IV kategorije;
 • Odobravanje osoblja koje ispituje penetrantima zavarene spojeve na opremi pod pritiskom III i IV kategorije;
 • Odobravanje osoblja koje ispituje magnetskim česticama zavarene spojeve na opremi pod pritiskom III i IV kategorije;
 • Odobravanje osoblja koje ispituje ultrazvukom zavarene spojeve na opremi pod pritiskom III i IV kategorije;
 • Odobravanje osoblja koje ispituje radiografijom zavarene spojeve na opremi pod pritiskom III i IV kategorije;
 • Odobravanje osoblja koje ispituje metodama bez razaranja sve vrste nerastavljivih spojeva na opremi pod pritiskom III i IV kategorije;

RAZVRSTAVANJE

 • Posude pod pritiskom;
 • Oprema pod pritiskom grejana plamenom ili na drugi način;
 • Cevovodi;
 • Sigurnosni ili pomoćni uređaji;