Sertifikaciono telo za sisteme menadžmenta

U skladu sa potrebama tržišta firma PED Inspect d.o.o. je započela razvoj pružanja novih usluga u oblasti sertifikacije sistema menadžmenta.

Sertifikaciono telo za sisteme menadžmenta firme PED Inspect je trenutno u postupku akreditacije prema standardu SRPS ISO/IEC 17021-1 za sledeće vrste proizvoda:

OPREMA POD PRITISKOM – u skladu sa zahtevima Pravilnika o tehničkim zahtevima za projektovanje,izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom:

 • Modul D – Obezbeđenje kvaliteta proizvodnje radi potvrde usaglašenosti sa tipom (sertifikat o pregledu tipa ili sertifikat o pregledu projekta) i zahtevima iz Pravilnika,
 • Modul D1 – Obezbeđenje kvaliteta proizvodnje radi potvrde usaglašenosti sa zahtevima iz Pravilnika,
 • Modul E – Obezbeđenje kvaliteta proizvoda radi potvrde usaglašenosti sa tipom (sertifikat o pregledu tipa) i zahtevima iz Pravilnika,
 • Modul E1 – Obezbeđenje kvaliteta proizvoda radi potvrde usaglašenosti sa zahtevima iz Pravilnika,
 • Modul H – Potpuno obezbeđenje kvaliteta kojim se osigurava zadovoljenje zahteva iz Pravilnika,
 • Modul H1- Potpuno obezbeđenje kvaliteta sa pregledom projekta i posebnim nadzorom završnog ocenjivanja, kojima se osigurava zadovoljenje zahteva iz Pravilnika.

ZAVARENI SPOJEVI topljenjem metalnih materijala saglasno::

 • SRPS ISO 3834 – 2 (Opšti zahtevi kvaliteta)
 • SRPS ISO 3834 – 3 (Standardni zahtevi kvaliteta)
 • SRPS ISO 3834 – 4 (Osnovni zahtevi kvaliteta)

MAŠINE saglasno Pravilniku o bezbednosti mašina: Potpuno obezbeđenje kvaliteta u cilju potvrđivanja usaglašenosti sa zahtevima Pravilnika

 ATEX oprema i sistemi saglasno Pravilniku o opremi i zaštitnim sistemima namenjenim za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama:

 • Usaglašenost sa tipom na osnovu obezbeđenja kvaliteta proizvodnje i ispunjenost zahteva iz Pravilnika;
 • Usaglašenost sa tipom na osnovu obezbeđenja kvaliteta proizvoda i ispunjenost zahteva iz Pravilnika;

 SISTEM MENADŽMENTA KVALITETOM saglasno SRPS ISO 9001:2015.

 SISTEM MENADŽMENTA KVALITETOM PROIZVOĐAČA MATERIJALA za opremu pod pritiskom saglasno SRPS ISO 9001:2015 i tačka 4.3 Prilog I, Pravilnika o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom.

 

U cilju boljeg razumevanja izloženog Predloga obima akreditacije, daju se sledeće definicije:

 • OBEZBEĐENJE KVALITETA – Obezbeđenje kvaliteta je deo menadžmenta kvalitetom usredsređen na povećanje sposobnosti da se ispunjavaju zahtevi kvaliteta.
 • SISTEM MENADŽMENTA – Sistem za uspostavljanje politike i ciljeva i za ostvarivanje tih ciljeva
 • SISTEM MENADŽMENTA KVALITETOM – Sistem menadžmenta kojim se, sa stanovišta kvaliteta, vodi organizacija i njome upravlja