Imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti električne opreme u određenim granicama napona – LVD

Obim imenovanja tela za ocenjivanje usaglašenosti električne opreme namenjene za upotrebu u okviru određenih granica napona za koji je PED Inspect u postupku obuhvata sledeće proizvode:

 • Sistemi kablovskih polica i sistemi kablovskih kanala za električne instalacije
 • Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje
 • Komunikacioni kablovi
 • Električni kablovi – Niskonaponski energetski kablovi naznačenih napona do i uključujući 450/750 V (Uo/U)
 • Distributivni kablovi naznačenog napona 0,6/1kV
 • Energetski kablovi 0,6/1kV i 1,9/3,3kV
 • Elektronska oprema za korišćenje u energetskim instalacijama
 • Analogni pokazni neposredni električni merni instrumenti i njihov pribor
 • Merni releji i zaštitna oprema
 • Niskonaponski osigurači
 • Svetiljke
 • Niskonaponski rasklopni blokovi
 • Niskonaponske rasklopne aparature
 • Uređaji i oprema informacione tehnologije
 • Programabilni kontroleri
 • Električni uređaja i opreme za merenje, upravljanje i laboratorijsko korišćenje.
 • Prenaponski zaštitni uređaji niskog napona
 • Električni pogonski sistemi sa podešavanjem brzine
 • Energetski kondenzatori
 • Energetski sistemi besprekidnog napajanja UPS

 

U skladu sa ocenjivanjem usaglašenosti navedenih proizvoda izdaju se sledeće isprave o usaglašenosti:

 • Potvrda o usaglašenosti (prema članu 13 Pravilnika)